TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

(Center for Transport Science and Technology)

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 104, nhà A4, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3, phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 
024.37668019

Giám đốc: TS. Lương Xuân Chiểu

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Lâm Khánh

Phó Giám đốc: PGS.TS. Đỗ Anh Tú

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Có chức năng thực hiện công tác đào tạo và phát triển khoa học công nghệ. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành Giao thông Vận tải. Cụ thể:

1. Đào tạo, tổ chức khai thác thiết bị được giao

-  Tổ chức giảng dạy học phần thí nghiệm chuyên môn cho các sinh viên chuyên ngành được giao đào tạo. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, đánh giá, quản lý kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Trường.

- Tổ chức đào tạo và hỗ trợ đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực Giao thông Vận tải và các lĩnh vực có liên quan.

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và tổ  chức khai thác trang thiết bị do Trung tâm quản lý.

2. Nghiên cứu khoa học

-  Triển khai và phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ sở.

3. Chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất

- Tham gia đánh giá khả năng ứng dụng các sản phẩm (thiết bị, công nghệ) là kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH các cấp do Nhà trường quản lý.

- Tổ chức khai thác các giải pháp hữu ích, sáng chế, thiết bị, công nghệ mới được chuyển giao; thực hiện chế thử sản phẩm và cung ứng các dịch vụ khoa học kỹ thuật khác.

- Thực hiện các hoạt động lao động sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp phép.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT đã có những đóng góp đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong suốt chặng đường hơn 10 năm qua. Trung tâm nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG PHÒNG

       

TS. Lương Xuân Chiểu

Giám đốc

tài xỉu

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung các công việc, tổ chức, tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách. Tham dự kỳ họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp khác do Nhà trường triệu tập

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại. Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

-Xây dựng kế hoạch công tác năm, quý và tháng của đơn vị.

-Xây dựng và phát triển về cơ cấu tổ chức và đội ngũ CB, VC.

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đối ngoại. Chủ động phối hợp với các tổ chức và cá nhân thực hiện công tác ươm tạo công nghệ.

-Trực tiếp quản lý phòng TN Công trình, PTN Trọng điểm Cienco 4.

DĐ: 0913399337

Email: [email protected]

TS. Nguyễn Lâm Khánh

Phó Giám đốc

tài xỉu

- Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động đào tạo, quản lý trang thiết bị của Trung tâm.

-Trưởng phòng TN Cơ khí.

-Quản lý công tác chuyên môn hướng dẫn thí nghiệm thực hành, đảm bảo về chất lượng giảng dạy của các GV trong Trung tâm theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Trường.

- Quản lý và tổ chức thực hiện Công tác đoàn thể và các hoạt động khác của Trung tâm

DĐ: 0914562038

Email: [email protected]

PGS.TS. Đỗ Anh Tú

Phó Giám đốc