I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NĂM 2018

TT

Tên ngành (Chuyên ngành/ nhóm Chuyên ngành)

Tải về CTĐT

I

Khoa Công trình

Tải về CTDT

1

Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

1.1

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ

1.2

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường bộ

1.3

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm

1.4

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường sắt

1.5

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt

1.6

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường ô tô - Sân bay

1.7

Chuyên ngành Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay

1.8

Chuyên ngành Công trình giao thông công chính

1.9

Chuyên ngành Công trình giao thông đô thị

1.10

Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường

1.11

Chuyên ngành Kỹ thuật giao thông đường bộ

1.12

Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm và metro; Địa kỹ thuật CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT)

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy     

Tải về CTDT

II

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tải về CTDT

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng)

III

Khoa Cơ khí

Tải về CTDT

4

Ngành Kỹ thuật cơ khí

4.1

Nhóm Kỹ thuật cơ khí (gồm các Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử)

4.2

Nhóm Kỹ thuật ôtô (Chuyên ngành Cơ khí ôtô)

4.3

Nhóm Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các Chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro)

5

Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm các Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Điều hòa không khí và thông gió CT xây dựng)

Tải về CTDT

IV

Khoa Điện - Điện tử

Tải về CTDT

6

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7

Ngành Kỹ thuật điện

8

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

V

Khoa Công nghệ thông tin

Tải về CTDT

9

Ngành Công nghệ thông tin

VI

Khoa Vận tải - Kinh tế

Tải về CTDT
10

Ngành Kinh tế vận tải (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch)

11

Ngành Khai thác vận tải (gồm các Chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị; Khai thác vận tải đa phương thức; Khai thác vận tải đường bộ thành phố; Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị; Logistics)

12

Ngành Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

13

Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông)

14

Ngành Quản trị kinh doanh (gồm các Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông; Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Quản trị Logistics)

VII

 Khoa Môi trường & ATGT

Tải về CTDT

15

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

16

Ngành Kỹ thuật môi trường

VIII

Khoa KHCB

Tải về CTDT

17

Ngành Toán ứng dụng

IX

Khoa Đào tạo Quốc tế

Tải về CTDT
18

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; CTTT).

19

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)

20

Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng CTGT Việt - Anh)

21

Ngành Kế toán (Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

X Khoa Quản lý xây dựng Tải về CTDT
22 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm các Chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông)
23 Ngành Quản lý xây dựng

 

Ii. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NĂM 2021

TT

Tên ngành (Chuyên ngành/ nhóm Chuyên ngành)

Tải về CTĐT

I

Khoa Công trình

Tải về CTDT

1

Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy     

3 Ngành Quản lý đô thị và công trình
4 Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

II

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tải về CTDT

1

Ngành Kỹ thuật xây dựng 

2 Ngành Kiến trúc

III

Khoa Cơ khí

Tải về CTDT

1

Ngành Kỹ thuật cơ khí

2

Kỹ thuật cơ điện tử

3

Nhóm Kỹ thuật ôtô

4

Nhóm Kỹ thuật cơ khí động lực

5

Ngành Kỹ thuật nhiệt

IV

Khoa Điện - Điện tử

Tải về CTDT

1

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

2

Ngành Kỹ thuật điện

3

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

4 Ngành Hệ thống giao thông thông minh
5 Ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo

V

Khoa Công nghệ thông tin

Tải về CTDT

1

Ngành Công nghệ thông tin

2 Ngành Khoa học máy tính

VI

Khoa Vận tải - Kinh tế

Tải về CTDT
1

Ngành Kinh tế vận tải

2

Ngành Khai thác vận tải 

3

Ngành Kế toán 

4

Ngành Kinh tế 

5

Ngành Quản trị kinh doanh 

6 Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
7 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8 Ngành Tài chính ngân hàng

VII

 Khoa Môi trường & ATGT

Tải về CTDT

1

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

2

Ngành Kỹ thuật môi trường

VIII

Khoa KHCB

Tải về CTDT

1

Ngành Toán ứng dụng

IX

Khoa Đào tạo Quốc tế

Tải về CTDT
X Khoa Quản lý xây dựng Tải về CTDT
1  Ngành Kinh tế xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                  
2  Ngành Quản lý xây dựng