PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 404 và 405 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
( 024) 3766 1128

Trưởng Phòng: ThS. Vũ Tiến Sỹ

Phó Trưởng Phòng: ThS. Phạm Xuân Tích.

GIỚI THIỆU

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao Thông Vận Tải có tiền thân là Ban Thanh Tra Đào Tạo được thành lập từ năm 1991 với Trưởng Ban đầu tiên là Thầy giáo Vũ Đình Lai.  Ngày 01/6//2019, Phòng Thanh tra - Pháp chế được thành lập trên cơ sở Ban thanh tra.

Cơ cấu tổ chức Phòng gồm 02 lãnh đạo, 03 cán bộ thanh tra chuyên trách và 03 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Giao thông Vận tải là tổ chức thanh tra- pháp chế nội bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường, bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật.

Hoạt động thanh tra trong trường Đại học Giao thông Vận tải được tiến hành theo hai hình thức:

        - Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        - Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được  Hiệu trưởng quyết định.

    Hoạt động pháp chế trong trường Đại học giao thông vận tải : 

          Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị;

          - Giúp hội đồng trường, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan đơn vị gửi lấy ý kiến;

           - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị khác của các cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng ký; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành của nhà trường .

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
ThS. GVC. Phạm Xuân Tích tài xỉu

Quản lý điều hành chung mọi hoạt động của Ban Thanh Tra:

+ Công tác thanh tra thường xuyên

+ Công tác thanh tra đột xuất
+ Công tác  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Công tác Pháp chế

+ Công tác quản lý đơn vị

0973087356

[email protected]

CN. Bùi Ngọc Bình tài xỉu

+ Công tác thanh tra đột xuất

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

 

0989068426

[email protected]

CN. Trần Văn Lượng  

+ Công tác thanh tra thường xuyên

+ Công tác thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương

 

+ Công tác thanh tra các kỳ

0912463586

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thiện tài xỉu

+ Công tác pháp chế

+ Công tác phòng chống tham nhũng

+ Công tác thông tin báo cáo

+ Công tác hành chính0934613098

[email protected]

ThS. Vũ Tiến Sỹ tài xỉu

Trưởng phòng

Phụ trách chung các hoạt động của phòng.

[email protected]