i. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018

STT

Ngành

Tài liệu đính kèm

1

TOÁN ỨNG DỤNG

Tải về

2

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải về

3

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CTGT

Tải về

4

CÔNG TRÌNH THUỶ

Tải về

5

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Tải về

6

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TĐH

Tải về

7

KỸ THUẬT ĐIỆN

Tải về

8

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Tải về

9

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG                                    

Tải về

10 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Tải về

11

KINH TẾ XÂY DỰNG

Tải về

12

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Tải về

13

KẾ TOÁN

Tải về

14

KHAI THÁC VẬN TẢI

Tải về

15

KINH TẾ VẬN TẢI

Tải về

16

KINH TẾ

Tải về

17

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tải về

18

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Tải về

19

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tải về

20

KỸ THUẬT NHIỆT

Tải về

21

KỸ THUẬT Ô TÔ

Tải về

 

Ii. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021

STT

Ngành

Tài liệu đính kèm

1

TOÁN ỨNG DỤNG

Tải về

2

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải về

3

KHOA HỌC MÁY TÍNH

Tải về

4

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CTGT

Tải về

5

CÔNG TRÌNH THUỶ

Tải về

6

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG                                            

Tải về

7

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TĐH

Tải về

8

KỸ THUẬT ROBOT VÀ TRÍ TỤE NHÂN TẠO

Tải về

9

KỸ THUẬT ĐIỆN

Tải về

10

HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH

Tải về

11

KIẾN TRÚC

Tải về

12

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Tải về

13

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Tải về

14

KINH TẾ XÂY DỰNG

Tải về

15

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Tải về

16

KẾ TOÁN

Tải về

17

KHAI THÁC VẬN TẢI

Tải về

18

KINH TẾ VẬN TẢI

Tải về

19

KINH TẾ

Tải vê

20

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Tải về

21

QUẢN TRỊ DVDL&LH

Tải về

22

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tải về

23

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tải về

24

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Tải về

25

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Tải về

26

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tải về

27

KỸ THUẬT NHIỆT

Tải về

28

KỸ THUẬT Ô TÔ

Tải về

 
 

CHUẨN ĐẦU RA